Loading...

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU LUBIKA


Niniejszy dokument określa zasady rejestracji i korzystania przez Użytkowników z systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej LUBIKA.

§1

Użyte w dokumencie określenia oznaczają:

 1. ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wykonujący funkcje organizatora lubelskiej komunikacji miejskiej;
 2. SYSTEM LUBIKA – System Biletu Elektronicznego Karty Aglomeracyjnej – otwarta platforma łącząca typowe funkcjonalności transportowe dotyczące wnoszenia opłat za przejazdy komunikacją publiczną  z innymi funkcjonalnościami z zakresu usług oferowanych przez samorządowe instytucje publiczne. W systemie LUBIKA zbierane i przechowywane są wszelkie transakcje dokonywane przez użytkowników wraz z ich przyporządkowaniem do nośników, którymi się posługują;
 3. Nośnik w systemie LUBIKA – Karta LUBIKA lub aplikacja mobilna LUBIKA stanowiące identyfikator użytkownika w systemie LUBIKA;
 4. Karta LUBIKA –zbliżeniowa karta w technologii MIFARE, będąca własnością ZTM bądź inna Karta zaakceptowana przez ZTM wydawana przez odrębny podmiot, stanowiąca identyfikator użytkownika w systemie LUBIKA, za pośrednictwem której możliwy jest zakup i kontrola biletów okresowych;
 5. Aplikacja mobilna LUBIKA (aplikacja LUBIKA) – aplikacja, będąca własnością ZTM, stanowiąca nośnik w systemie LUBIKA, identyfikująca Użytkownika w systemie LUBIKA ,umożliwiająca Użytkownikom m.in. nabywanie, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych czy tabletów), dedykowanych dla niej biletów zgodnie z obowiązującą taryfą (tj. biletów czasowych, okresowych i przystankowych check-in/out), a także doładowanie elektronicznej portmonetki (EP);
 6. Elektroniczna Portmonetka (EP) – elektroniczny ekwiwalent nośnika środków finansowych w postaci punktów (gdzie np. 1 punkt = 1 gr) w Aplikacji mobilnej LUBIKA, zasilana w formie przedpłaty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na zakup biletów czasowych i przystankowych check-in/out.
 7. Kasownik EMV LUBIKA – urządzenia zainstalowane w pojazdach, umożliwiające pasażerom wnoszenie opłat za dany przejazd (bilet jednoprzejazdowy) przy wykorzystaniu bezgotówkowych  płatności zbliżeniowych.
 8. Automaty stacjonarne LUBIKA –  samoobsługowe urządzenia, będące własnością ZTM, służące do sprzedaży biletów papierowych i elektronicznych biletów okresowych, doładowań elektronicznej portmonetki (EP) oraz innych usług oferowanych przez samorządowe instytucje publiczne, zainstalowane w lokalizacjach wskazanych przez ZTM.
 9. Automaty mobilne LUBIKA – samoobsługowe urządzenia, będące własnością ZTM, zainstalowane w pojazdach wskazanych przez Zamawiającego, służące do sprzedaży biletów papierowych realizujących bezgotówkowe płatności zbliżeniowe/BLIK.Portal pasażera LUBIKA –  ogólnodostępny serwis internetowy (lubika.ztm.lublin.eu) zawierający m.in. informacje, instrukcje i  regulaminy dotyczące systemu LUBIKA oraz Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM), umożliwiający złożenie wniosku o wydanie nowej Karty LUBIKA, aktywację aplikacji mobilnej LUBIKA  lub aktywację dotychczasowej Karty KBE w systemie LUBIKA, planer podróży, sklep internetowy, umożliwiający założenie konta użytkownika;
 10. Konto użytkownika portalu pasażera – elektroniczne konto Użytkownika zarejestrowanego w portalu pasażera  LUBIKA (posiadającego własny login i hasło), umożliwiające zweryfikowanie danych osobowych i ustalenie danych do faktury, przypisanie do nośników w systemie LUBIKA, na które dokonywane będą zakupy biletów okresowych i doładowań elektronicznej portmonetki, przeglądanie zakupionych biletów i zrealizowanych transakcji, a także wysyłanie reklamacji i zgłoszeń np. zablokowanie zagubionej/skradzionej karty, zmianę danych osobowych;
 11. Sklep internetowy LUBIKA – platforma internetowa stanowiąca element systemu LUBIKA, pełniąca funkcje Punktu sprzedaży biletów okresowych doładowań elektronicznej portmonetki (EP);
 12. Terminal sprzedażowy LUBIKA (terminal, POS) – urządzenie zainstalowane w POK, przeznaczone do sprzedaży biletów okresowych i doładowań elektronicznej portmonetki dla nośników systemu LUBIKA;
 13.  Lubelska Karta Miejska LKM – elektroniczny identyfikator zapisany w ramach Systemu LUBIKA, potwierdzający prawo do korzystania ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu ”Lubelska Karta Miejska”;
 14. Użytkownik systemu LUBIKA (użytkownik, pasażer) – klient nabywający za pośrednictwem Systemu LUBIKA oferowane usługi w tym w szczególności kupujący bilety i opłacający przejazdy lubelską komunikacją miejską;
 15. SYSTEM KBE (System Biletu Elektronicznego) – system obsługi biletów zapisywanych w formie elektronicznej na Kartach KBE, obowiązujący w lubelskiej komunikacji miejskiej przed uruchomieniem Systemu LUBIKA;
 16. Karta KBE – zbliżeniowa karta w technologii MIFARE, będąca nośnikiem Biletów Elektronicznych w ramach systemu KBE, uprawniających do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM; jest własnością ZTM i może stać się nośnikiem w systemie LUBIKA;
 17. Karta Turysty –  zaakceptowana przez ZTM, emitowana przez upoważnione organizacje turystyczne, karta stanowiąca nośnik elektronicznych specjalnych ofert turystyczno-kulturalnych dla odwiedzających miasto Lublin (Pakietów) występująca w opcji z biletem turysty;
 18. BOK – Biuro Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie;
 19. POK – Punkty Obsługi Klienta prowadzące sprzedaż Biletów Elektronicznych oraz doładowań elektronicznej portmonetki (EP);
 20. PSB – prowadzony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie własny Punkt Sprzedaży Biletów oraz doładowań elektronicznej portmonetki (EP);
 21. Bilet Elektroniczny LUBIKA – dokument przewozu, stanowiący potwierdzenie wniesienia opłaty za przejazd w formie elektronicznego zapisu w systemie LUBIKA, uprawniający do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM zgodnie z obowiązującymi taryfami opłat oraz przepisami regulującymi korzystanie z pojazdów lubelskiej komunikacji miejskiej. Występuje, jako:

a) bilet jednoprzejazdowy  – jest biletem na okaziciela dostępnym w kasowniku EMV LUBIKA, stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu,

b) bilet czasowy – jest biletem na okaziciela, stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie przejazdu,

c) bilet przystankowy check-in/out – jest biletem na okaziciela dostępnym w aplikacji mobilnej LUBIKA, potwierdzającym przejazd określonej liczby przystanków od rozpoczęcia podróży do rejestracji wyjścia z pojazdu,

d) bilet okresowy imienny – z którego może korzystać wyłącznie użytkownik imiennego nośnika w systemie LUBIKA,

bilet okresowy na okaziciela – z którego może korzystać każdy użytkownik nośnika w systemie LUBIKA, stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie przejazdu.

e) bilet rodzinny – bilet z którego może korzystać wyłącznie użytkownik imiennego nośnika w systemie LUBIKA, zakupywany wyłącznie w PSB na podstawie złożonego wniosku o ustalenie prawa do biletu rodzinnego,

f) bilet turysty – bilet czasowy, sprzedawany wyłącznie na Kartę Turysty w ramach pakietu oferowanych  ofert turystyczno-kulturalnych;

 1. Paragon – wydruk z terminala (w tym także Automatu stacjonarnego LUBIKA), potwierdzający zakup biletu. Wydruk zawiera datę i godzinę transakcji, ilość, rodzaj i ceny zakupionych biletów, oznaczenie terminala, numer nośnika, datę początku i końca ważności biletu okresowego;
 2. Paragon fiskalny – wydruk z kasy fiskalnej, potwierdzający dokonanie zapłaty za zakupiony bilet w Terminalu;
 3. Wniosek – formularz, wypełniany w celu rejestracji w systemie LUBIKA i wydania nowej Karty LUBIKA, aktywacji aplikacji mobilnej LUBIKA bądź aktywacji Karty KBE w systemie LUBIKA. Wniosek można pobrać w formie papierowej w BOK/PSB lub złożyć poprzez stronę lubika.ztm.lublin.eu;
 4. Wniosek o ustalenie prawa do Biletu rodzinnego – formularz, wypełniany w celu uzyskania Biletów Rodzinnych przez osoby uprawnione, zgodnie Uchwalą nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Wniosek o ustalenie prawa do Biletu Rodzinnego można pobrać w PSB oraz na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu;
 5. Wniosek o wpisanie uprawnienia do ulgowych/bezpłatnych przejazdów do systemu LUBIKA – formularz wypełniany w celu rejestracji do systemu LUBIKA posiadanych przez użytkownika uprawnień do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów komunikację miejską. Wniosek można pobrać w BOK/PSB;
 6. Wniosek reklamacyjny – formularz wypełniany w związku z utratą Karty LUBIKA, jej niedziałaniem, zniszczeniem, koniecznością zablokowania aplikacji mobilnej LUBIKA lub jej ponownej aktywacji, bądź koniecznością aktualizacji danych osobowych w tym również zmiany zdjęcia na karcie i w aplikacji mobilnej. Wniosek można pobrać w BOK/PSB;
 7. Formularz rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części biletu okresowego – formularz wypełniany w związku z chęcią rezygnacji z imiennego biletu okresowego. Wniosek dostępny jest na stronie lubika.ztm.lublin.eu oraz w PSB;
 8. Wnioskodawca – osoba (użytkownik/pasażer), którego dane widnieją w składanym Wniosku.

§2

 Informacje ogólne

 1. W celu korzystania z elektronicznych usług dostępnych za pośrednictwem systemu LUBIKA należy dokonać rejestracji w systemie poprzez złożenie stosownego Wniosku i uzyskanie nośnika w systemie LUBIKA.
 2. Wniosek można wypełnić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową lubika.ztm.lublin.eu „uzyskaj nośnik” bądź pobrać w BOK i PSB.
 3. Nośnik w systemie LUBIKA może występować w formie nośnika imiennego (spersonalizowanego) oraz nośnika na okaziciela.
 4. Składając wniosek o wydanie nośnika imiennego Wnioskodawca oświadcza jednocześnie, że podane przez niego dane są prawidłowe i prawdziwe.
 5. Karty personalizowane są w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dostarczeniu wniosku do ZTM.
 6. Nieodebrane Karty podlegają komisyjnemu zniszczeniu wraz z Wnioskami i załączonymi do nich zdjęciami po upływie 3 miesięcy od daty ich personalizacji.
 7. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkować, obcinać).
 8. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 9. Użytkownik może posiadać w danym czasie tylko jeden aktywny imienny nośnik
 10. Pierwsza Karta LUBIKA wydawana jest użytkownikowi bezpłatnie.
 11. W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty lub zmiany danych osobowych, duplikat nośnika w systemie LUBIKA można uzyskać w PSB/PSB po uprzednim wypełnieniu Wniosku o wydanie duplikatu nośnika i wniesieniu opłaty manipulacyjnej (w przypadku wydania duplikatu Karty).
 12. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego LUBIKA oraz Aplikacji mobilnej LUBIKA reguluje załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§3

 Wydanie nośnika w systemie LUBIKA

 1. Wydanie nowej karty LUBIKA

1) Karta LUBIKA może występować jako Karta imienna lub jako Karta na okaziciela.

2) W celu otrzymania imiennej Karty LUBIKA należy:

a) złożyć wniosek osobiście w PSB/BOK lub poprzez stronę internetową lubika.ztm.lublin.eu „uzyskaj nośnik” wraz z dołączonym do niego aktualnym zdjęciem twarzy o wymiarach 2,5 x 3,0 cm (w przypadku wniosku on-line zdjęcie musi być w formacie jpg i rozdzielczości 300 dpi.),

b) w przypadku wniosków składanych on-line aktywować w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail link aktywacyjny. Przesłane, lecz nieautoryzowane Wnioski będą po tym czasie usuwane, co będzie równoznaczne z niezłożeniem Wniosku,

c) okazać do wglądu dokument tożsamości Wnioskodawcy pracownikowi PSB/BOK realizującemu Wniosek, przy odbiorze Karty LUBIKA w PSB/BOK.

3) Do realizacji przyjmowane są wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnione Wnioski z zaakceptowanymi wymaganymi zgodami i oświadczeniami wnioskodawcy. Niekompletny lub błędnie wypełniony Wniosek nie stanowi podstawy do wydania Karty.

4) Za osobę niepełnoletnią Wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera Kartę rodzic lub opiekun prawny dziecka, okazując pracownikowi PSB/BOK dokument potwierdzający fakt sprawowania nad niepełnoletnim opieki. W przypadku osób, które ukończyły 13 lat dopuszcza się realizację powyższych czynności bez udziału opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.

5) Wnioskodawca odbiera imienną Kartę LUBIKA osobiście w PSB/BOK po okazaniu dokumentu tożsamości.

6) Dopuszcza się możliwość odbioru Karty LUBIKA przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez Wnioskodawcę.

7) Karta LUBIKA na okaziciela wydawana jest w  PSB (bez konieczności składania Wniosku). Może ona być nośnikiem wyłącznie biletów okresowych na okaziciela. Nieokazanie Biletu okresowego na okaziciela podczas kontroli biletów, wyklucza złożenie reklamacji od wystawionego wezwania do zapłaty. Karta na okaziciela nie podlega reklamacji, z wyłączeniem reklamacji dotyczącej jej wady technicznej.

 1. Aktywacja aplikacji mobilnej LUBIKA

1) Aplikacja mobilna LUBIKA stanowi identyfikator dostępny dla urządzeń mobilnych pracujących w systemach operacyjnych android i iOS (dla wersji android min. 8.0 , dla iOS min.12)

2) Aby móc korzystać z  aplikacji LUBIKA użytkownik zobowiązany jest do:

a) pobrania aplikacji LUBIKA z marketów internetowych (np. Google Play i Apple Store),

b) zainstalowania jej na własne urządzenie mobilne,

c) rejestrację poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i akceptację wymaganych zgód i oświadczeń

d) aktywację poprzez wprowadzenie hasła.

 1. Aktywacja  dotychczas używanej Karty KBE

1) Osoba posiadająca aktywną Kartę KBE może aktywować ją w systemie LUBIKA, bez konieczności zamiany nośnika.

2) Aby móc aktywować dotychczas użytkowaną Kartę KBE w systemie LUBIKA należy złożyć wniosek o „aktywację mojej KBE” wprowadzając w nim numer tej Karty KBE oraz uzupełniając wszystkie wymagane pola formularza i akceptując wymagane zgody i oświadczenia.

3) Wniosek o „aktywację mojej KBE” można złożyć osobiście w PSB/BOK lub poprzez stronę internetową lubika.ztm.lublin.eu „uzyskaj nośnik”.

4) Karta KBE po jej aktywacji w systemie traktowana jest jak Karta LUBIKA.

§4

Zasady zakupu biletów okresowych, doładowania Elektronicznej Portmonetki oraz biletów jednoprzejazdowych w kasowniku EMV

 1. Wszelkie transakcje (zakup biletów elektronicznych LUBIKA, doładowanie elektronicznej portmonetki) odbywają się poprzez sieć dystrybucji biletów zorganizowaną przez ZTM w Lublinie.
 2. Wszelkie transakcje (zakup biletów elektronicznych LUBIKA, doładowanie elektronicznej portmonetki) odbywają się on-line i zapisywane są bezpośrednio w systemie LUBIKA w momencie ich zrealizowania (potwierdzenia realizacji płatności).
 3. Zakupione on-line bilety elektroniczne LUBIKA i środki na EP nie wymagają dodatkowego kodowania na nośniku w systemie LUBIKA.
 4. Zakupiony bilet lub doładowane środki na EP mogą być przypisane do jednego nośnika w systemie LUBIKA.
 5. Na nośniki w systemie LUBIKA na okaziciela nie jest możliwy zakup biletów okresowych imiennych.
 6. Transakcje zakupu biletów okresowych bądź doładowania elektronicznej portmonetki w poszczególnych kanałach dystrybucji realizowane są po wskazaniu wybranego nośnika w systemie LUBIKA (odpowiednio poprzez jego ręczne wprowadzenie, odczyt z Karty LUBIKA, odczyt kodu QR z aplikacji mobilnej) i wskazanie wybranego z dostępnej taryfy biletu okresowego bądź kwoty doładowania EP.
 7. Bilet okresowy można zakupić w przedsprzedaży, z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia jego ważności nie może przekroczyć 30 dni od daty jego zakupu.
 8. Użytkownik może posiadać jednocześnie maksymalnie 2 bilety okresowe, których termin ważności jeszcze nie upłynął.
 9. Bilet okresowy ważny jest w terminie określonym w momencie jego zakupu.
 10. Bilet okresowy, którego termin ważności rozpoczyna się w dniu zakupu ważny jest od momentu zakupu.
 11. Użytkownik może samodzielnie sprawdzić cenę biletu okresowego na dowolną liczbę dni wskazując jego parametry (strefa, ulga, jedna/wszystkie linie, znacznik LKM) za pośrednictwem kalkulatora ceny biletu dostępnego w Portalu Pasażera, a także przed dokonaniem zakupu biletu w sklepie www, aplikacji mobilnej LUBIKA, lub automacie stacjonarnym.
 12. Potwierdzenie sprzedaży biletu w formie papierowego wydruku lub zapisu w historii transakcji w aplikacji mobilnej LUBIKA nie jest dokumentem przewozu uprawniającym do skorzystania z przejazdów komunikacją miejską.
 13. Ważność biletu okresowego można sprawdzić w Portalu Pasażera, POK, PSB i BOK oraz w Automacie stacjonarnym LUBIKA. Dodatkowo stan własnej EP, historię zakupu biletów i przeprowadzonych transakcji można sprawdzić po zalogowaniu do Portalu Pasażera lub we własnej aplikacji LUBIKA.

I. Transakcje dla użytkowników karty LUBIKA

 1. Użytkownik Karty LUBIKA może korzystać wyłącznie z  biletów okresowych.
 2. Użytkownik Karty LUBIKA może dokonać zakupu biletów okresowych w automatach stacjonarnych LUBIKA, sklepie internetowym LUBIKA, POK i PSB.

II. Transakcje dla użytkowników aplikacji LUBIKA

 1. Użytkownik aplikacji LUBIKA może korzystać z biletów okresowych oraz Elektronicznej Portmonetki.
 2. Zakup biletów okresowych i doładowanie EP może być opłacony w formie bezgotówkowych płatności internetowych (przelewem bankowym, kartą płatniczą lub BLIK).
 3. Zakup biletów czasowych i przystankowych check-in/out realizowany jest z puli środków zgromadzonych na EP.
 4. Użytkownik aplikacji LUBIKA może dokonać zakupu biletów okresowych oraz doładowania EP w aplikacji mobilnej LUBIKA, za pośrednictwem sklepu internetowego LUBIKA, automatów stacjonarnych LUBIKA, POK i PSB.
 5. Zasilenie EP możliwe jest dowolną kwotą z przedziału od5,00 do 200,00 zł do osiągnięcia maksymalnego stanu konta EP w wysokości 200,00 zł.  Doładowanie można zrealizować w formie bezgotówkowych płatności internetowych, w ramach aplikacji mobilnej LUBIKA, za pośrednictwem sklepu internetowego LUBIKA a także w automatach stacjonarnych LUBIKA oraz w POK i PSB.
 6. Użytkownik imiennej aplikacji LUBIKA może w każdym czasie, w tym również w przypadku rezygnacji z korzystania z aplikacji LUBIKA, uzyskać zwrot środków wynikających z puli punktów zgromadzonych na swojej EP. Zwrotu dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Użytkownika bez pobrania opłaty manipulacyjnej. W przypadku aplikacji mobilnej LUBIKA na okaziciela nie ma możliwości zwrotu środków zgromadzonych na EP.

III. Transakcje w kasownikach EMV

 1. W Kasownikach EMV LUBIKA realizowane są zakupy biletów jednoprzejazdowych w formie płatności zbliżeniowych za pośrednictwem kart płatniczych i innych nośników płatności w technologii zbliżeniowej.
 2. Dokonanie zakupu biletu jednoprzejazdowego nie wymaga posiadania zarejestrowanego w systemie LUBIKA nośnika.
 3. Dokonywanie zakupu biletów jednoprzejazdowych każdorazowo związane jest z weryfikacją płatności.

§5

Zasady zakupu biletów przystankowych (check-in/out) w aplikacji mobilnej LUBIKA

 1. Zakup biletu przystankowego w aplikacji mobilnej LUBIKA realizowany jest ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce (EP).
 2. Aby dokonać zakupu biletu przystankowego należy bezpośrednio po wejściu do pojazdu, w aplikacji mobilnej LUBIKA wybrać opcję „Przystankowy check in/out” i nakierować aparat urządzenia mobilnego na QR kod wyświetlany na ekranie kasownika. W przypadku braku możliwości zeskanowania QR kodu z kasownika, możliwe jest skorzystanie z naklejki z numerem inwentarzowym pojazdu zawierającej QR kod i tag NFC, umieszczonej w pojeździe lub wprowadzenie ręcznie 4-cyfrowego numeru bocznego pojazdu.
 3. Check-in zatwierdza się, po wybraniu właściwej opcji biletu, poprzez naciśnięcie „Potwierdzam i płacę”. Wartość biletu przystankowego w momencie operacji check-in ustalana jest na podstawie ilości przystanków liczonych do przystanku końcowego.
 4. Właściwa opłata za przejazd na podstawie biletu przystankowego ustalana jest po dokonaniu operacji check-out, potwierdzającej zakończenie podróży, a na konto elektronicznej portmonetki zwracana jest ewentualna nadwyżka pobrana przy rozpoczęciu podróży. Rozliczenie transakcji check-i/out prezentowane jest w zakładce historia portmonetki.
 5. Użytkownik może dokonać operacji check-out przed zakończeniem podróży wybierając z listy przystanek zakończenia podróży.
 6. Brak wykonania operacji check-out spowoduje pobranie opłaty za przejazd do przystanku końcowego.
 7. Istnieje możliwość zakupienia w ramach jednej transakcji większej liczby biletów przystankowych dla siebie i dla współpasażerów (wybierając zakres ulgi i ilość biletów – bilety dla współpasażerów).
 8. Aby wyświetlić zakupiony bilet przystankowy, należy otworzyć go na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety”.

§6

Zasady zakupu biletów czasowych w aplikacji mobilnej LUBIKA

 1. Zakup biletu czasowego w aplikacji mobilnej LUBIKA realizowany jest ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce (EP).
 2. Aby dokonać zakupu biletu czasowego należy bezpośrednio po wejściu do pojazdu, w aplikacji mobilnej LUBIKA  wybrać opcję  „czasowy”, wybrać czas ważności biletu, a następnie nakierować aparat urządzenia mobilnego na QR kod wyświetlany na ekranie kasownika.. W przypadku braku możliwości zeskanowania QR kodu z kasownika, możliwe jest skorzystanie z naklejki z numerem inwentarzowym pojazdu zawierającej QR kod i tag NFC, umieszczonej w pojeździe  lub wprowadzenie ręcznie 4-cyfrowego numeru bocznego pojazdu.
 3. Zakup biletu realizowany jest po wybraniu właściwej opcji biletu (ulga/strefa) i naciśnięcie „Potwierdzam i płacę”.
 4. Istnieje możliwość zakupienia w ramach jednej transakcji większej liczby biletów przystankowych dla siebie i dla współpasażerów (wybierając zakres ulgi i ilość biletów– bilety dla współpasażerów)
 5. Aby wyświetlić zakupiony bilet czasowy, należy otworzyć go na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety”.

§7

Potwierdzenie dokonanych transakcji

 1. Zakup biletu okresowego/doładowanie EP w POK/PSB/Automacie stacjonarnym LUBIKA potwierdzany jest każdorazowo wydrukiem stosownego potwierdzenia zawierającego parametry przeprowadzonej transakcji. Użytkownik ma obowiązek zweryfikować zgodność danych znajdujących się na potwierdzeniu z żądanym biletem okresowym/kwotą doładowania EP niezwłocznie po dokonanej transakcji.
 2. Potwierdzeniem dokonania zapłaty za Bilet Elektroniczny zakupiony w POK jest Paragon fiskalny, który stanowi podstawę składania ewentualnych reklamacji.
 3. Fakturę za dokonane transakcje (zakup biletów okresowych lub doładowanie EP) można uzyskać:
  1) wskazując przed dokonaniem transakcji chęć jej otrzymania, definiując dane niezbędne do faktury (przy transakcjach w aplikacji mobilnej LUBIKA, w sklepie internetowym LUBIKA oraz w PSB i POK),
  2) po dokonaniu transakcji, wnioskując w PSB po okazaniu potwierdzenia bądź dokumentu identyfikującego transakcję,
  3) W przypadku konieczności poprawy wystawionej faktury, wystawienie faktury korygującej wykonywane jest wyłącznie w POK/PSB w którym wystawiona była faktura potwierdzająca transakcję.

§8

Zakup biletów rodzinnych i biletów turysty

A. Bilety rodzinne

 1. W celu zakupu biletu rodzinnego należy złożyć w PSB Wniosek o ustalenie prawa do Biletu Rodzinnego oraz okazać dokumenty to potwierdzające (tj. potwierdzenie stałego zamieszkiwania rodziny na terenie Gminy Lublin oraz faktu posiadania min. czwórki dzieci np. dowody osobiste opiekunów, skrócone akty urodzenia dzieci lub ich legitymacje szkolne/studenckie, orzeczenie o niepełnosprawności). Okazane dokumenty podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez pracownika PSB przyjmującego ww. Wniosek.
 2. Warunkiem zakupu Biletu rodzinnego jest posiadanie przez danego członka rodziny imiennego nośnika w systemie LUBIKA.
 3. Zakupu biletu rodzinnego można dokonać wyłącznie w PSB.
 4. Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej przysługuje wydany dla niego egzemplarz Biletu Rodzinnego.
 5. W przypadku zakupu w odrębnym terminie biletów rodzinnych dla członka rodziny, dla którego taki bilet nie został kupiony na podstawie pierwotnie złożonego Wniosku o ustalenie prawa do Biletu Rodzinnego, niezbędne jest ponowne złożenie Wniosku i okazanie dokumentów zgodnie z procedurą o której mowa w ust. 1- 4.
 6. Termin ważności Biletu rodzinnego można sprawdzić w Portalu Pasażera, POK, PSB i BOK oraz w Automacie stacjonarnym LUBIKA.

B. Bilety turysty

 1. Zakup biletu turysty możliwy jest wyłącznie w ramach pakietu ulg bądź usług oferowanych dla Kart Turysty przez organy upoważnione do dystrybucji Kart turysty na zaakceptowanych w systemie LUBIKA nośnikach.
 2. Bilet turysty stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie przejazdu.
 3. Szczegółowe zasady zakupu i korzystania z biletów turysty dostępne są u dystrybutora Kart Turysty.

§9

Zapis do systemu LUBIKA  uprawnienia do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów.

 1. W celu ułatwienia w czasie przejazdów weryfikacji ważności uprawnienia do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie ZTM w Lublinie, Użytkownik posiadający takie uprawnienie może wnioskować o dokonanie stosownego wpisu na jego koncie pasażera w systemie.
 2. Zapis w systemie dokonywany jest przez pracownika BOK lub PSB po okazaniu przez Użytkownika oryginału ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie oraz dokumentu tożsamości i wypełnieniu Wniosku o wpisanie uprawnienia do ulgowych/bezpłatnych przejazdów do systemu LUBIKA.
 3. Użytkownik nie może dokonać zapisu uprawnienia w systemie samodzielnie (np. przez Portal Pasażera czy Aplikację mobilną LUBIKA).
 4. Zapis dotyczący uprawnienia zawierać będzie zakres ulgi oraz termin jej ważności.
 5. Użytkownik, który dokonał zapisu uprawnienia w systemie LUBIKA, w czasie ważności uprawnienia (od momentu dokonania wpisu do systemu) może w czasie kontroli okazywać posiadany nośnik bez konieczności okazywania innego dokumentu potwierdzającego to uprawnienie.
 6. W przypadku upływu terminu ważności uprawnienia Użytkownik winien przedłużyć jego ważność okazując w BOK/PSB stosowny dokument potwierdzający uprawnienie lub posługiwać się nim w czasie przejazdów.

§10

Planer podróży

 1. Planer podróży pozwala zaplanować podróż środkami komunikacji miejskiej w Lublinie, z wybranego punktu startowego do wybranego punktu docelowego.
 2. Użytkownik planując swoją podróż ma możliwość określenia jej parametrów tj np.: punkt (przystanek) startowy i docelowy, data, godzina rozpoczęcia i/lub zakończenia podróży itp.
 3. Po wprowadzeniu wybranych parametrów podróży planer prezentuje wyniki wyszukiwania połączeń zawierające m.in. czas dojścia na przystanek, czas podróży. 
 4. W ramach wyników wyszukiwania prezentowane są propozycje biletów do wykorzystania w czasie przejazdu. Dla połączeń bezpośrednich planer prezentuje bilety czasowe i przystankowe, a połączeń przesiadkowych planer podpowiada wyłącznie bilety czasowe.

§11

Korzystanie z „biletów na dojazd” dla uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, sportowych itp.

 1. Użytkownicy aplikacji mobilnej LUBIKA, posiadający bilety na zorganizowane imprezy kulturalne, sportowe itp., których organizatorzy zawarli z ZTM stosowne porozumienie, mogą skorzystać bez dodatkowych opłat, z przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Lublinie, na miejsce imprezy i powrót z niej, po wcześniejszym zarejestrowaniu i wygenerowaniu w aplikacji mobilnej LUBIKA tzw. „biletu na dojazd” na to wydarzenie.
 2. W celu rejestracji i wygenerowania biletu na dojazd należy wprowadzić we własnej aplikacji mobilnej LUBIKA posiadany numer biletu na imprezę.
 3. Po zweryfikowaniu w systemie dostępności biletu na dojazd i ważności wprowadzonego numeru biletu na imprezę w systemie wygenerowany zostaje „bilet na dojazd” w postaci QR-kodu, który należy okazać do kontroli w aplikacji mobilnej,  za pośrednictwem której dokonano jego rejestracji.
 4. Termin i czas ważności biletu dojazdowego zapisany będzie w bilecie.

§12

Zasady wydawania, korzystania i przedłużania LKM

 1. Przyznany zgodnie z Regulaminem Programu „Lubelska Karta Miejska” znacznik LKM, zakodowany wcześniej na KBE użytkownika ważny jest w terminie ustalonym w dniu jego nadania. Warunkiem korzystania z Programu na podstawie wcześniej nadanego znacznika, jest wskazanie przy rejestracji do systemu LUBIKA numeru Karty KBE, dla której wcześniej znacznik był nadany.
 2. W przypadku, gdy podczas rejestracji do systemu LUBIKA nie został wskazany numer karty KBE, dla której LKM został nadany niezbędne będzie uzupełnienie tych danych poprzez okazanie w PSB/BOK Karty KBE z nadanym wcześniej znacznikiem lub dokumentu tożsamości Użytkownika.
 3. Użytkownicy posiadający konto w systemie LUBIKA, spełniający kryteria przystąpienia do Programu „Lubelska Karta Miejska” mogą uzyskać znacznik LKM na zasadach określonych w Regulaminie Programu „Lubelska Karta Miejska”.

§ 13

Zasady kontroli biletów zakupionych w systemie LUBIKA.

 1. Kontrolę biletów zakupionych w systemie LUBIKA mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione przez ZTM.
 2. Kontrola biletów zakupionych w aplikacji mobilnej LUBIKA odbywa się poprzez okazanie kontrolerowi biletów nośnika w systemie LUBIKA – karty LUBIKA lub aplikacji mobilnej LUBIKA w celu potwierdzenia ważności zakupionych dla niego biletów w systemie LUBIKA oraz czy nośnik, którym Użytkownik się posługuje nie został zablokowany.
 3. Kontrola biletów w aplikacji mobilnej LUBIKA (przystankowych check-in/out, biletów czasowych, okresowych) odbywa się poprzez okazanie kontrolerowi ekranu urządzenia mobilnego otwartego w aplikacji mobilnej LUBIKA prezentującego ważny bilet na przejazd w postaci kodu QR.
 4. Prezentacja biletu w formie QR kodu musi umożliwiać sprawne jego odczytanie czytnikiem kontrolera (np. stabilna prezentacja ekranu urządzenia mobilnego, odpowiednie ustawienie jasności wyświetlacza, wyłączenie wygaszacza ekranu itp.)
 5. Kontroli podlegają wyłącznie oryginalne bilety (w formie kodu QR) wygenerowane w okazanej do kontroli aplikacji, opatrzone w atrybuty potwierdzające jego ważność. Niedozwolone jest okazywanie do kontroli kopii biletów np. w formie grafiki pdf, zrzutu ekranu, zdjęcia itp.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik zakupił w aplikacji mobilnej bilety przystankowe lub czasowe dla współpasażerów musi o tym fakcie powiadomić kontrolera.
 7. Kontrola biletów zakupionych na Kartę LUBIKA odbywa się poprzez okazanie kontrolerowi karty, w sposób umożliwiający odczytanie z niej identyfikatora przez czytnik kontrolerski.
 8. Kontrola biletów jednoprzejazdowych zakupionych za pośrednictwem kasownika EMV w pojeździe polega na tym, że pasażerowie okazują do kontroli kartę płatniczą bądź urządzenie mobilne, za pośrednictwem którego dokonali płatności  zbliżeniowej, w sposób umożliwiający kontrolerowi odczytanie poprzez czytnik tokenu wygenerowanego w trakcie transakcji.
 9. Podczas przeprowadzania kontroli biletów imiennych kontroler ma prawo wezwać pasażera do okazania dokumentu tożsamości, a w przypadku korzystania przez niego z biletu ulgowego również dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych.
 10. Pasażerowie, którzy dokonali zapisu ważności przysługującej im ulgi w systemie LUBIKA, zgodnie z § 9 w czasie kontroli okazują imienny identyfikator użytkownika systemu LUBIKA.
 11. Kontroler ma prawo podczas kontroli zatrzymać i przekazać do wyjaśnienia ZTM imienną Kartę LUBIKA, w przypadku stwierdzenia, że posługuje się nią pasażer, który nie jest do tego uprawniony lub gdy Karta LUBIKA jest zablokowana. W takim przypadku pasażerowi nakłada się właściwą opłatę dodatkową i dokonuje stosownego wpisu  na wezwaniu do zapłaty.

§14

 Zasady reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie transakcji realizowanych przez niego za pośrednictwem nośnika w systemie LUBIKA, w szczególności w zakresie:

1) niewłaściwego przebiegu transakcji zakupu biletu,

2) zmiany numeru linii biletu okresowego na 1 linię,

3) zmiany  terminu ważności biletu przed jego rozpoczęciem,

4) korekty rodzaju biletu okresowego za dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie biletów,

5) zwrotu biletu okresowego wraz z rozliczeniem wartości jego niewykorzystanej części.

 1. Reklamacje w zakresie zmiany numeru linii biletu na 1 linię, zmiany terminu ważności biletu przed jego rozpoczęciem rozpatrywane są niezwłocznie po zgłoszeniu jej przez użytkownika w BOK/PSB. Reklamacje w tym zakresie wymagają formy pisemnej. Zmiana numeru linii w bilecie okresowym jest możliwa raz w miesiącu.
 2. W przypadku gdy użytkownik po zrealizowaniu transakcji zakupu biletu okresowego w POK stwierdzi niezgodność biletu z żądanym, do końca dnia pracy punktu sprzedaży, w którym bilet został zakupiony ma prawo złożyć reklamację. Warunkiem realizacji reklamacji w POK jest okazanie przez użytkownika Potwierdzenia sprzedaży biletu. Nieprawidłowo zakodowany bilet może być zamieniony na inny: za dopłatą, (gdy wartość nowego jest wyższa niż zakupionego pierwotnie) bądź ze zwrotem różnicy w cenie, (gdy wartość nowego jest niższa niż zakupionego pierwotnie). W kolejnych dniach reklamację taką można zrealizować wyłącznie w PSB, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia Wniosku o rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części biletu okresowego. Jeżeli wniosek składany jest osobiście przez użytkownika w PSB, rozliczenie niewykorzystanej części biletu okresowego odbywa się niezwłocznie, po okazaniu przez użytkownika dokumentu tożsamości. W przypadku gdy ważność biletu jeszcze się nie rozpoczęła lub gdy wniosek o zwrot wynika z uzyskania przez użytkownika prawa do bezpłatnych/ulgowych przejazdów komunikacją miejską, zwrot wartości niewykorzystanej części biletu dokonywany jest bez pobierania opłaty manipulacyjnej.
 4. Reklamacje dotyczące niewłaściwego przebiegu transakcji zakupu biletu, w tym również skasowań check in/out wymagają formy pisemnej. ZTM rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia reklamacji. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, ZTM może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 5. Utratę nośnika systemu LUBIKA (Karty Lubika lub telefonu z zainstalowaną aplikacją mobilną Lubika) należy niezwłocznie zgłosić do BOK. Nośnik w systemie LUBIKA zostaje w takim przypadku niezwłocznie zablokowany, uniemożliwiając odczyt zakodowanych biletów.
 6. Po wypełnieniu wniosku reklamacyjnego w BOK/psb użytkownik może uzyskać duplikat Karty Lubika. Za wydanie duplikatu Karty pobierana jest opłata manipulacyjna. Karta Lubika z ujawnioną wadą fabryczną uniemożliwiającą jej odczyt np. podczas zakupu biletu w automacie stacjonarnym lub podczas kontroli biletów wymieniana jest bezpłatnie.

§ 15

 Postanowienia końcowe

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU LUBIKA dostępne są

 1. na stronie internetowej lubika.ztm.lublin.eu,
 2. na stronie internetowej ztm.lublin.eu,
 3. w PSB i BOK Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.