Loading...

Przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (dalej: „ZTM w Lublinie”) ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, tel. 81 466-29-00, e-mail: ztm@ztm.lublin.eu
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
CELE PRZETWARZANIA
 I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu użyczenia nośnika Lubika, a także jeżeli wyrazi Pani/Pan taką wolę – w celu zawarcia i wykonania umowy przewozu tj. wydania nośnika Lubika, kodowania biletów i prowadzenia ich ewidencji oraz archiwizacji na potrzeby ewentualnej ochrony Pani/Pana i naszych roszczeń wynikających z umowy przewozu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przepisy ustaw: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku danych, które nie są nam niezbędne do wykonania powyższych celów podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W zależności gdzie Pani/Pan złoży wniosek o wydanie nośnika Lubika dane automatycznie zostaną w tym miejscu ujawnione, a podmiot który zbiera w naszym imieniu dane na podstawie stosownej umowy powierzenia danych będzie je przetwarzał, aby Pani/Pana dane nam przekazać. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione (na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych) podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj. Mera Systemy sp. z o.o. ul. Langiewicza 16,05-825 Grodzisk Mazowiecki Partner Konsorcjum: R&G Plus sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, Master IT Technologies a.s., Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska.
OKRES PRZECHOWANIA DANYCH Pani/Pana dane wynikające z użyczenia nośnika Lubika, zawarcia umowy przewozu będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym wygasł ostatni kontrakt zakodowany na nośniku Lubika. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody będziemy przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody. 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, UK i Islandię).
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się zasadne.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy użyczenia imiennej Karty Lubika/aplikacji mobilnej Lubika i umowy przewozu.