Loading...

Regulamin użytkownika Aplikacji mobilnej LUBIKA


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin użytkownika Aplikacji mobilnej LUBIKA, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji mobilnej LUBIKA, która umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi realizację Usług. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: lubika.ztm.lublin.eu oraz w Aplikacji mobilnej LUBIKA.
 3. Operatorem Aplikacji mobilnej LUBIKA jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20 – 701 Lublin.
 4. Adres e-mail Operatora: ztm@ztm.lublin.eu.
 5. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie określonych w nim warunków stanowi podstawę i warunek korzystania przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej LUBIKA.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie;
 2. Aplikacja mobilna LUBIKA – aplikacja, będąca własnością ZTM, stanowiąca nośnik w systemie LUBIKA i umożliwiająca Użytkownikom m.in. nabywanie, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych czy tabletów), dedykowanych dla niej biletów zgodnie z obowiązującą taryfą (tj. biletów czasowych, okresowych i przystankowych check-in/out), a także doładowanie elektronicznej portmonetki (EP);
 3. Elektroniczna Portmonetka (EP) – elektroniczny ekwiwalent nośnika środków finansowych w postaci punktów (gdzie 1 punkt = 1 gr) w Aplikacji mobilnej LUBIKA, zasilana w formie przedpłaty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na zakup biletów czasowych i  przystankowych check-in/out;
 4. urządzenie mobilne – urządzenie z systemami operacyjnymi: Android (dla wersji min. 8), iOS (dla wersji min. 12) umożliwiające instalację oprogramowania dedykowanego dla ww. systemów operacyjnych (np. telefon komórkowy, tablet);
 5. Użytkownik – osoba wykorzystująca Aplikację mobilną LUBIKA;
 6. Usługi – funkcjonalności dostępne w Aplikacji mobilnej LUBIKA, na które składają się: funkcjonalność biletowa, elektroniczna portmonetka (EP), planer podróży;
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji mobilnej LUBIKA, zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem;
 8. funkcjonalność biletowa – możliwość zakupu oraz okazania do kontroli biletu komunikacji miejskiej w Lublinie, w oparciu o udostępnioną w Aplikacji mobilnej LUBIKA taryfę biletową;
 9. planer podróży – narzędzie do planowania przebiegu podróży środkami komunikacji miejskiej w Lublinie, z wybranego punktu startowego do wybranego punktu docelowego;
 10. Operator – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, adres e-mail: ztm@ztm.lublin.eu;
 11. Operator płatności organizacja uprawniona do procesowania płatności, w szczególności z wykorzystaniem elektronicznych kanałów zdalnych, na dzień wydania regulaminu jest to  First Data Polska Spółka akcyjna, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa;
 12. BOK – Biuro Obsługi Klienta ZTM;
 13. POK – zewnętrzne Punkty Obsługi Klienta prowadzące sprzedaż Biletów Elektronicznych oraz doładowań Elektronicznej portmonetki (EP) (np. kioski, punkty handlowe);
 14. PSB – prowadzony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie własny Punkt Sprzedaży Biletów oraz doładowań Elektronicznej portmonetki (EP).

§ 3

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ LUBIKA

 1. Warunkiem korzystania z Aplikacji mobilnej LUBIKA przez Użytkowników jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

2) ukończenie 13 roku życia;

3) zainstalowanie na urządzeniu mobilnym Aplikacji mobilnej LUBIKA, po pobraniu jej z marketów internetowych (np. Google Play i App Store);

4) rejestracja poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i akceptacja wymaganych zgód i oświadczeń;

5) aktywacja poprzez wprowadzenie hasła.

 1. Za pobranie i korzystanie z Aplikacji mobilnej LUBIKA nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty. Powyższe nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem za bilety komunikacji miejskiej w Lublinie kupione za pośrednictwem Aplikacji mobilnej LUBIKA.
 2. Pobranie Aplikacji mobilnej LUBIKA za pomocą sieci Internet na urządzenie mobilne oraz korzystanie z Aplikacji mobilnej LUBIKA jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek operatora sieci telekomunikacyjnej, z którego usług korzysta Użytkownik.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Prawa i obowiązki Operatora są następujące:

1) Operator zapewnia ciągły dostęp do Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej LUBIKA;

2) Operator zapewnia bezpieczeństwo transakcji realizowanych w Aplikacji mobilnej LUBIKA, z wyłączeniem procesu płatności, od chwili jego przekierowania do systemu płatności zarządzanego przez Operatora płatności;

3) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia mobilnego, za pomocą którego korzysta on z Aplikacji mobilnej LUBIKA, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów, czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Operatora lub niezarządzanych przez niego;

4) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Aplikacji mobilnej LUBIKA, niewpływających ujemnie na warunki umowy zawartej z Użytkownikiem; Operator ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych, jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Aplikacji mobilnej LUBIKA. Operator nie odpowiada za brak dostępu do Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej LUBIKA spowodowany wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej;

5) w razie powzięcia przez Operatora uzasadnionych podejrzeń, że Aplikacja mobilna LUBIKA jest wykorzystywana przez Użytkownika w celach innych niż wynikają z jej funkcjonalności, z ich nadużyciem lub niezgodnie z przepisami prawa czy Regulaminu, Operator ma prawo zablokowania dostępu do Aplikacji mobilnej LUBIKA dla takiego Użytkownika. W takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 1. Prawa i obowiązki Użytkownika:

1) Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania Aplikacji mobilnej LUBIKA do celów zgodnych z przeznaczeniem udostępnionych w niej funkcjonalności, opisanych w Regulaminie;

2) Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności hasła Użytkownika do Aplikacji mobilnej LUBIKA;

3) Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych, które podał w procesie rejestracji niezwłocznie po nastąpieniu zmiany dotyczącej tych danych;

4) zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji mobilnej LUBIKA treści o charakterze bezprawnym;

5) w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia Aplikacji mobilnej LUBIKA przez osoby trzecie lub utraty urządzenia mobilnego Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia faktu Operatorowi, który na wniosek Użytkownika dokona blokady dostępu do Aplikacji mobilnej LUBIKA w ramach utraconego urządzenia mobilnego. Usunięcie blokady będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu Użytkownika do BOK. Operator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w ramach Aplikacji mobilnej LUBIKA przed zgłoszeniem wniosku o zablokowanie dostępu do Aplikacji mobilnej LUBIKA.

§ 5

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA, ZAWARCIE UMOWY ORAZ LOGOWANIE DO APLIKACJI MOBILNEJ LUBIKA

 1. Użytkownik może dokonać rejestracji, po uprzednim pobraniu Aplikacji mobilnej LUBIKA i jej instalacji na urządzeniu mobilnym.
 2. Użytkownik inicjuje proces rejestracji poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Aplikacji mobilnej LUBIKA, następujących danych:

1) numer telefonu komórkowego;

2) adres email;

3) ustalone indywidualne hasło;

W przypadku rejestracji konta imiennego należy dodatkowo podać:

4) imię i nazwisko;

5) aktualne zdjęcie twarzy o parametrach: zdjęcie w proporcji 2×3 (orientacja pionowa), minimalne wymiary: 200 x 300 pikseli, maksymalne wymiary: 800 x 1200 pikseli, maksymalny rozmiar pliku: 500KB;

6) nr PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia);

7) adres zamieszkania;

8) nr KBE – jeżeli Użytkownik posiada Kartę KBE w celu przeniesienia danych o zrealizowanych wcześniej zakupach biletów z dotychczasowego konta w Systemie KBE.

 1. Użytkownik w procesie rejestracji, zgodnie z ust. 2, jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych osobowych. Użytkownik, po przejściu całego procesu rejestracji i zalogowaniu się do Aplikacji mobilnej LUBIKA, może w dowolnym czasie skorygować błędy lub zaktualizować dane wymienione w ust. 2 za pośrednictwem Operatora.
 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2, Użytkownik zobowiązany jest, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, do akceptacji wymaganych zgód i oświadczeń.
 3. Po ukończeniu czynności określonych w ust. 1 – 4 Użytkownik powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny. Braki w zakresie podania wymaganych danych osobowych oraz akceptacji zgód i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 i 4, uniemożliwiają ukończenie procesu rejestracji. Skuteczne zatwierdzenie formularza rejestracyjnego, za pomocą wprowadzenia kodu przesłanego w formie wiadomości sms na numer telefonu podany we wniosku przez Użytkownika jest chwilą zawarcia Umowy.
 4. W przypadku błędnie wprowadzonego kodu weryfikacyjnego Aplikacja mobilna LUBIKA umożliwi ponowną wysyłkę wiadomości sms z nowym kodem oraz ponowne jego wprowadzenie. W przypadku trzech zakończonych niepowodzeniem prób weryfikacji numeru telefonu komórkowego, ponowna próba weryfikacji możliwa będzie po upływie 24 godzin.
 5. Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany może być w procesie logowania zamiennie z numerem telefonu. 
 6. Użytkownikowi, który zapomniał hasła do Aplikacji mobilnej LUBIKA, udostępniona zostanie funkcjonalność resetowania hasła, dostępna na formularzu logowania. Po wybraniu opcji resetowania hasła, na wprowadzony w procesie rejestracji numer telefonu zostanie wysłany w formie wiadomości sms kod weryfikacyjny.
 7. Logowanie do Aplikacji mobilnej LUBIKA możliwe jest po podaniu numeru telefonu lub adresu email Użytkownika, podanych w procesie rejestracji oraz hasła Użytkownika.
 8. Usługi w Aplikacji mobilnej LUBIKA dostępne są dla Użytkownika zalogowanego do Aplikacji mobilnej LUBIKA.
 9. W chwili zawarcia Umowy zgodnie z ust. 5, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej LUBIKA wyłącznie w celu korzystania z Usług. Aplikacja mobilna LUBIKA jest przedmiotem ochrony na podstawie prawa autorskiego i każde jej użycie wykraczające poza zakres licencji udzielonej zgodnie z powyższym, dokonywanie w niej zmian, jej dekompilacja, sprzedaż, inne rozpowszechnianie, użyczanie, sublicencjonowanie jest niedozwolone.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy określonego zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ztm@ztm.lublin.eu wysłane z adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2).
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w sposób wskazany w ust. 2.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, prawo do odstąpienia dotyczy wyłącznie Umowy stanowiącej umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Lublinie, zawartych przez Użytkownika przy wykorzystaniu Funkcjonalności Biletowej, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287z późn. zm.).

§ 7

FUNKCJONALNOŚĆ BILETOWA

 1. Funkcjonalność biletowa umożliwia Użytkownikowi zakup za pośrednictwem Aplikacji mobilnej LUBIKA biletów komunikacji miejskiej w Lublinie i okazanie zakupionych biletów do kontroli. Oferta biletów komunikacji miejskiej w Lublinie dostępnych w Aplikacji mobilnej LUBIKA uzależniona jest od zewnętrznych, względem Operatora uwarunkowań i może w trakcie świadczenia Usługi ulegać modyfikacji, co nie stanowi zmiany Regulaminu. Aktualna oferta dostępna jest w Aplikacji mobilnej LUBIKA.
 2. Zakup biletu z aktualnej taryfy możliwy jest po jego wskazaniu.
 3. W procesie zakupu biletu Użytkownik będzie zobowiązany do wprowadzenia określonych parametrów zakupu, o których informacja wyświetlona zostanie po wyborze danego biletu z listy, a następnie do zatwierdzenia zakupu poprzez wciśnięcie przycisku „potwierdzam i płacę”.
 4. Bilet zostanie wydany i udostępniony Użytkownikowi celem umożliwienia okazania go do kontroli niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika płatności za ten bilet, w oparciu o usługę płatności realizowaną przez Operatora płatności lub po zamianie uprzednio zgromadzonych środków w Elektronicznej Portmonetce (EP) na wybrany bilet.
 5. Fakturę VAT za zakupione bilety lub doładowanie Elektronicznej Portmonetki (EP), Użytkownik może wygenerować w trakcie realizacji transakcji, po wcześniejszym wprowadzeniu danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 6. Fakturę można uzyskać również, po zrealizowanej transakcji, po okazaniu potwierdzenia bądź dokumentu identyfikującego transakcję, w POK/PSB, w którym transakcja była zrealizowana.
 7. W przypadku konieczności poprawy wystawionej faktury, wystawienie faktury korygującej wykonywane jest wyłącznie w POK/PSB, w którym wystawiona była faktura potwierdzająca transakcję.
 8. W przypadku problemów z dostępem Użytkownika do funkcjonalności biletowej, w ramach Aplikacji mobilnej LUBIKA, Użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku zakupu biletu z wykorzystaniem innych kanałów dystrybucji, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny fakt przejazdu Użytkownika bez ważnego biletu.
 9. Zasady zakupu biletów przystankowych (check-in/out) w Aplikacji mobilnej LUBIKA są następujące:

1) zakup biletu przystankowego w Aplikacji mobilnej LUBIKA realizowany jest ze środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP);

2) aby dokonać zakupu biletu przystankowego, należy bezpośrednio po wejściu do pojazdu w Aplikacji mobilnej LUBIKA wybrać opcję „Przystankowy check in/out” i nakierować aparat urządzenia mobilnego na QR kod wyświetlany na ekranie kasownika. W przypadku braku możliwości zeskanowania QR kodu z kasownika, możliwe jest skorzystanie z naklejki z numerem inwentarzowym pojazdu zawierającej QR kod i tag NFC, umieszczonej w pojeździe lub wprowadzenie ręcznie 4-cyfrowego numeru bocznego pojazdu;

3) check-in zatwierdza się, po wybraniu właściwej opcji biletu, poprzez naciśnięcie „Potwierdzam i płacę”. Wartość biletu przystankowego w momencie operacji check-in ustalana jest na podstawie ilości przystanków liczonych do przystanku końcowego;

4) właściwa opłata za przejazd na podstawie biletu przystankowego ustalana jest po dokonaniu operacji check-out, potwierdzającej zakończenie podróży, a na konto Elektronicznej Portmonetki (EP) zwracana jest ewentualna nadwyżka pobrana przy rozpoczęciu podróży. Rozliczenie transakcji check-in/out prezentowane jest w zakładce historia Elektronicznej Portmonetki (EP);

5) Użytkownik może dokonać operacji check-out przed zakończeniem podróży wybierając z listy przystanek zakończenia podróży;

6) brak wykonania operacji check-out spowoduje pobranie opłaty za przejazd do przystanku końcowego;

7) istnieje możliwość zakupienia w ramach jednej transakcji większej liczby biletów przystankowych dla współpasażerów (wybierając zakres ulgi i ilość biletów– bilety dla współpasażerów);

8) aby wyświetlić zakupiony bilet przystankowy, należy otworzyć go na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety”.

 1. Zasady zakupu biletów czasowych w Aplikacji mobilnej LUBIKA są następujące:

1) zakup biletu czasowego w Aplikacji mobilnej LUBIKA realizowany jest ze środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP);

2) aby dokonać zakupu biletu czasowego należy bezpośrednio po wejściu do pojazdu, w Aplikacji mobilnej LUBIKA wybrać opcję  „czasowy”, wybrać czas ważności biletu, a następnie nakierować aparat urządzenia mobilnego na QR kod wyświetlany na ekranie kasownika. W przypadku braku możliwości zeskanowania QR kodu z kasownika, możliwe jest skorzystanie z naklejki z numerem inwentarzowym pojazdu zawierającej QR kod i tag NFC, umieszczonej w pojeździe lub wprowadzenie ręcznie 4-cyfrowego numeru bocznego pojazdu;

3) zakup biletu realizowany jest po wybraniu właściwej opcji biletu (ulga/strefa) i naciśnięciu „Potwierdzam i płacę”;

4) istnieje możliwość zakupienia w ramach jednej transakcji większej liczby biletów czasowych dla współpasażerów (wybierając zakres ulgi i ilość biletów – bilety dla współpasażerów);

5) aby wyświetlić zakupiony bilet czasowy, należy otworzyć go na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety”.

 1. Zasady zakupu biletów okresowych w Aplikacji mobilnej LUBIKA są następujące:

1) zakup biletu okresowego w Aplikacji mobilnej LUBIKA realizowany jest poprzez określenie parametrów biletu (typ biletu, strefa, jedna linia/wszystkie linie oraz termin jego obowiązywania w tym wskazanie z kalendarza daty rozpoczęcia i/lub zakończenia jego ważności);

2) zapłata za bilet o wybranych wcześniej parametrach jest realizowana w formie bezgotówkowych płatności internetowych;

3) bilet okresowy można zakupić w przedsprzedaży, z zastrzeżeniem, że data rozpoczęcia jego ważności nie może przekroczyć 30 dni od daty jego zakupu;

4) Użytkownik może posiadać jednocześnie maksymalnie 2 bilety okresowe, których termin ważności jeszcze nie upłynął;

5) bilet okresowy ważny jest w terminie określonym w momencie jego zakupu;

6) bilet okresowy, którego termin ważności rozpoczyna się w dniu zakupu ważny jest od momentu zakupu;

7) aby wyświetlić zakupiony bilet okresowy należy otworzyć go na ekranie głównym w zakładce „Moje bilety”.

§ 8

TRANSAKCJE UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNEJ LUBIKA

 1. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności biletowej, Elektronicznej Portmonetki  (EP) oraz planera podróży.
 2. Płatności w Aplikacji mobilnej LUBIKA, w ramach korzystania z funkcjonalności biletowej, jak również dla celu zasilenia Elektronicznej Portmonetki (EP) realizowane są przez Operatora płatności, odpowiedzialnego za dostarczenie mechanizmów płatniczych, autoryzację płatności, potwierdzenie dokonania transakcji płatniczej oraz bezpieczeństwo transakcji.
 3. Użytkownik przy każdej płatności wskazuje wybraną przez siebie metodę płatniczą, po czym postępuje zgodnie z wytycznymi Operatora płatności dla danej metody płatniczej. Warunkiem wykonania płatności za pośrednictwem Operatora płatności jest akceptacja udostępnionego przez niego regulaminu usługi.
 4. Zakup biletów okresowych i doładowanie Elektronicznej Portmonetki (EP), w ramach transakcji dokonywanych w Aplikacji mobilnej LUBIKA, może być opłacony w formie bezgotówkowych płatności internetowych (przelewem bankowym, kartą płatniczą lub przez BLIK).
 5. Zakup biletów czasowych i przystankowych check-in/out, w ramach transakcji dokonywanych w Aplikacji mobilnej LUBIKA, realizowany jest z puli środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP).
 6. Użytkownik może dokonać zakupu biletów okresowych oraz doładowania Elektronicznej Portmonetki (EP) w ramach Aplikacji mobilnej LUBIKA oraz dodatkowo: sklepu internetowego LUBIKA, automatów stacjonarnych LUBIKA, POK i PSB.
 7. Zasilenie Elektronicznej Portmonetki (EP) możliwe jest dowolną kwotą z przedziału 5,00 zł do 200,00 zł do osiągnięcia maksymalnego stanu konta Elektronicznej Portmonetki (EP) w wysokości 200,00 zł.  Doładowanie można zrealizować w ramach Aplikacji mobilnej LUBIKA w formie bezgotówkowych płatności internetowych, oraz dodatkowo za pośrednictwem sklepu internetowego LUBIKA a także w automatach stacjonarnych LUBIKA oraz w POK i PSB.
 8. Użytkownik imiennej Aplikacji mobilnej LUBIKA może w każdym czasie, w tym również w przypadku rezygnacji z korzystania z Aplikacji mobilnej LUBIKA, uzyskać zwrot środków wynikających z puli punktów zgromadzonych na swojej Elektronicznej Portmonetce (EP). Zwrotu dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Użytkownika bez pobrania opłaty manipulacyjnej. W przypadku Aplikacji mobilnej LUBIKA na okaziciela nie ma możliwości zwrotu środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP).

§ 9

ELEKTRONICZNA PORTMONETKA

 1. W procesie rejestracji Użytkownika w Aplikacji mobilnej LUBIKA tworzona jest Elektroniczna Portmonetka (EP).
 2. Elektroniczna Portmonetka może być zasilona punktami w dowolnym, wskazanym przez Użytkownika momencie, po uprzednim wskazaniu wartości zasilenia oraz dokonaniu płatności w Aplikacji mobilnej LUBIKA, sklepie internetowym LUBIKA, automacie stacjonarnym LUBIKA, POK i PSB.
 3. Minimalna liczba punktów doładowania wynosi 500, co odpowiada wartości 5 PLN.
 4. Każdy punkt elektronicznej portmonetki odpowiada wartości pieniężnej 1 gr (jeden grosz), co stanowi przelicznik punktowy, wykorzystywany zarówno w procesie zasilenia, jak i zakupu biletów przystankowych i czasowych w zamian za punkty.
 5. Zamiana zgromadzonych punktów na bilet możliwa jest tylko w sytuacji, w której liczba zgromadzonych punktów, po ich przeliczeniu z wykorzystaniem przelicznika, o którym mowa w ust. 3, będzie większa lub równa wartości kwotowej wybranego przez Użytkownika biletu.
 6. W Aplikacji mobilnej LUBIKA saldo elektronicznej portmonetki wyrażone jest w PLN, z wykorzystaniem przelicznika, o którym mowa w ust. 3.

§ 10

PLANER PODRÓŻY

 1. Planer podróży pozwala zaplanować przejazd środkami komunikacji miejskiej w Lublinie, z wybranego punktu startowego do wybranego punktu docelowego.
 2. Użytkownik  planując swoją podróż ma możliwość określenia jej parametrów, tj, np.: punkt (przystanek) startowy i docelowy, data, godzina rozpoczęcia/zakończenia podróży itp.
 3. Po wprowadzeniu wybranych parametrów podróży planer podróży prezentuje wyniki wyszukiwania połączeń zawierające m.in. czas dojścia  na przystanek, czas podróży. 
 4. W ramach wyników wyszukiwania prezentowane są propozycje biletów do wykorzystania w czasie przejazdu. Dla połączeń bezpośrednich planer podróży prezentuje bilety czasowe i przystankowe, a połączeń przesiadkowych planer podróży podpowiada wyłącznie bilety czasowe. Proponowane w planerze podróży bilety oraz ich koszt wyliczane są w oparciu o szacowany orientacyjne czas podróży.

§ 11

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, tel. 81 466-29-00, e-mail: ztm@ztm.lublin.eu.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych.
 3. Dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji mobilnej LUBIKA zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, a także jeżeli Użytkownik wyrazi taką wolę – w celu zawarcia i wykonania umowy przewozu (tj. zakupu i kodowania biletów, prowadzenia ich ewidencji, rozpatrywania reklamacji, kontroli posiadania odpowiedniego dokumentu przewozu oraz archiwizacji na potrzeby ewentualnej ochrony roszczeń Użytkownika i ZTM wynikających z umowy przewozu). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przepisy ustaw: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W przypadku danych, które nie są niezbędne ZTM do wykonania celów określonych w ust. 3 podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane Użytkownika mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto dane Użytkownika mogą zostać ujawnione (na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych) podmiotom, z którymi Administrator danych  osobowych zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj. usług informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Dane Użytkownika wynikające z realizacji celów określonych w ust. 3 będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym wygasł ostatni kontrakt zakodowany w Aplikacji mobilnej LUBIKA. Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu rozpatrywania złożonej reklamacji, skargi lub wniosku określony jest w jednolitym rzeczowym wykazie akt ZTM ustalonym przez Archiwum Państwowe w Lublinie, który dostępny jest do wglądu w siedzibie ZTM. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody  ZTM będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody. 
 7. Dane Użytkownika nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, UK i Islandię).
 8. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się zasadne. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości ze swojego konta pasażera lub pocztą elektroniczną na adres ztm@ztm.lublin.eu.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy na świadczenie Usług w ramach Aplikacji mobilnej LUBIKA zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z plików Cookies znajdują się na stronie internetowej pod linkiem: https://lubika.ztm.lublin.eu/rules/polityka-prywatnosci/.

§ 12

REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie transakcji realizowanych przez niego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej LUBIKA, w tym w szczególności:

1) niewłaściwego przebiegu transakcji zakupu biletu;

2) zmiany numeru linii biletu okresowego na 1 linię;

3) zmiany  terminu ważności biletu przed jego rozpoczęciem;

4) korekty rodzaju biletu okresowego za dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie biletów;

5) zwrotu biletu okresowego wraz z rozliczeniem wartości jego niewykorzystanej części.

 1. Reklamacje w zakresie zmiany numeru linii biletu na 1 linię, zmiany terminu ważności biletu przed jego rozpoczęciem rozpatrywane są niezwłocznie po zgłoszeniu jej przez użytkownika w BOK/PSB. Reklamacje w tym zakresie wymagają formy pisemnej. Zmiana numeru linii w bilecie okresowym jest możliwa raz w miesiącu.
 2. W przypadku gdy użytkownik po zrealizowaniu transakcji zakupu biletu okresowego w POK stwierdzi niezgodność biletu w zakresie ustalonych parametrów, do końca dnia pracy POK, w którym bilet został zakupiony ma prawo złożyć reklamację. Warunkiem realizacji reklamacji w POK jest okazanie przez Użytkownika potwierdzenia sprzedaży biletu. Nieprawidłowo zakodowany bilet może być zamieniony na inny: za dopłatą, (gdy wartość nowego jest wyższa niż zakupionego pierwotnie) bądź ze zwrotem różnicy w cenie, (gdy wartość nowego jest niższa niż zakupionego pierwotnie). W kolejnych dniach reklamację taką można zrealizować wyłącznie w PSB, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o zwrot zakupionego biletu okresowego. Jeżeli wniosek składany jest osobiście przez użytkownika w PSB, rozliczenie niewykorzystanej części biletu okresowego odbywa się niezwłocznie, po okazaniu przez użytkownika dokumentu tożsamości. W przypadku gdy ważność biletu jeszcze się nie rozpoczęła lub gdy wniosek o zwrot wynika z uzyskania przez użytkownika prawa do bezpłatnych/ulgowych przejazdów komunikacją miejską, zwrot wartości niewykorzystanej części biletu dokonywany jest bez pobierania opłaty manipulacyjnej.
 4. Reklamacje dotyczące niewłaściwego przebiegu transakcji zakupu biletu, w tym również skasowań check in/out wymagają formy pisemnej. ZTM rozpatrzy reklamację  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  kalendarzowych  od  dnia  przyjęcia  reklamacji. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, ZTM może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 5. Utratę telefonu z zainstalowaną Aplikacją mobilną LUBIKA należy niezwłocznie zgłosić do BOK. Nośnik zostaje w takim przypadku niezwłocznie zablokowany, uniemożliwiając odczyt zakodowanych biletów.

§ 13

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dostępu do Aplikacji mobilnej LUBIKA oraz oferowanych w niej Usług poprzez rozwiązanie Umowy.
 2. W celu rozwiązania Umowy Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o rozwiązaniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane do Operatora pocztą  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ztm@ztm.lublin.eu wysłane z adresu wskazanego w formularzu rejestracyjnym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2).
 3. Dla uniknięcia wątpliwości, prawo do rozwiązania Umowy opisane powyżej dotyczy wyłącznie Umowy stanowiącej umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie obejmuje zaś swoim zakresem żadnej z umów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Lublinie, zawartych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności biletowej, które – jako dotyczące umów przewozu – pozostają zasadniczo poza regulacją ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, Użytkownik ma prawo żądać zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na Elektronicznej Portmonetce (EP) oraz zwrotu wartości niewykorzystanej części biletu okresowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Operator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie i o dniu ich wejścia w życie poprzez wiadomość wyświetloną w urządzeniu mobilnym bądź przesłaną na adres email Użytkownika.
 2. Jeżeli w okresie przed dniem wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Użytkownik je zaakceptował. W okresie przed dniem wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik do Regulaminu – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora zgodnie z Regulaminem.

Załącznik do Regulaminu Użytkownika Aplikacji mobilnej LUBIKA

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora Aplikacji mobilnej LUBIKA

Operator Aplikacji mobilnej LUBIKA, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2020 r. poz. 344)., informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Operatora Aplikacji mobilnej LUBIKA środków zabezpieczających infrastrukturę Aplikacji mobilnej LUBIKA przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swoje urządzenie mobilne i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 2. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 3. czytanie okien instalacyjnych Aplikacji mobilnej LUBIKA, a także ich licencji;
 4. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 5. szyfrowanie transmisji danych;
 6. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 7. używanie oryginalnego systemu i Aplikacji mobilnej LUBIKA, pochodzących z legalnego źródła.

Bezpieczne korzystanie z Aplikacji mobilnej LUBIKA przez telefon

Operator Aplikacji mobilnej LUBIKA dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja mobilna LUBIKA spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa, niemniej jednak zalecamy dodatkowe środki ostrożności, na które Operator nie ma wpływu:

 1. blokada ekranu telefonu hasłem dostępu, PINem lub kombinacją ruchów;
 2. korzystnie z oprogramowania antywirusowego do ochrony urządzeń mobilnych;
 3. aktualizacja Aplikacji mobilnej LUBIKA oraz systemu operacyjnego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta;
 4. niepobieranie i nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł poza oficjalnymi (App Store, Google Play,);
 5. nieklikanie w linki w wiadomościach SMS/e-mail, jeśli nie ma pewności, że pochodzą one z bezpiecznego źródła;
 6. nieodczytywanie kodów QR nieznanego pochodzenia;
 7. unikanie korzystania z Aplikacji mobilnej LUBIKA łącząc się z publiczną  i otwartą siecią Wi-Fi;
 8. wyłączanie Wi-Fi/Bluetooth, jeśli nie jest w danym momencie wykorzystywane;
 9. nieudostępnianie swojego hasła do Aplikacji mobilnej LUBIKA osobom postronnym, a przy wpisywaniu go, zachowanie dyskrecji;

Dedykowaną na urządzenie mobilne Aplikację mobilną LUBIKA może pobrać z autoryzowanych sklepów (Google Play, App Store).