Loading...

Regulamin Programu Lojalnościowego „BusBonus”


I. Postanowienia ogólne:  

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady prowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym „BusBonus”, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do osób uprawnionych do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na podstawie ważnego Biletu Okresowego i/lub posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej. 
 2. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Biletami Okresowymi są: 
  a. Bilety długoterminowe, minimum 30-dniowe wydane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie oraz ważna legitymacja uprawniająca do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wydawana pracownikom MPK Lublin 
  b. 1-miesięczny i 2-miesięczny Bilet Okresowy imienny wydawany przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy – Sp. z o.o. w Puławach 
  c. 1-miesięczny, 3-miesięczny i semestralny Bilet Okresowy wydawany przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
  d. 30 i 90-dniowy Bilet Okresowy oraz bilet szkolny wydawany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kraśniku Sp. z o.o. 
 3. Lubelska Karta Miejska (LKM) to identyfikator elektroniczny nadawany na nośnik (aplikację mobilną Lubika, Kartę Lubika lub Kartę Biletu Elektronicznego). Na KBE i karcie Lubika nie ma fizycznego, graficznego znacznika wskazującego na korzystanie z programu. W aplikacji można znaleźć stosowny zapis w profilu użytkownika.
 4. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin –  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013941, NIP 712-015-79-66, REGON 430901523, kapitał zakładowy 60.846.600,00 zł.
 5. Współorganizatorami Programu są: 
  a. Miejski Zakład Komunikacji – Puławy – Sp. z o.o. w Puławach   
  b. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu 
  c. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kraśniku Sp. z o.o. 
 6. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 5 lutego 2013 r. w zakresie realizacji postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego „BusBonus” do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości Użytkowników Programu z co najmniej3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronach internetowych: www.busbonus.pl, lubika.ztm.lublin.eu, www.ztm.lublin.eu i mpk.lublin.pl. 
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.busbonus.pl, lubika.ztm.lublin.eu, www.ztm.lublin.eu i mpk.lublin.pl. 

II. Użytkownicy Programu 

W Programie mogą brać udział osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające ważny Bilet Okresowy i/lub posiadające ważną Lubelską Kartę Miejską, które zwane są dalej „Użytkownikami Programu”. 

III. Partnerzy Programu 

 1. Partnerami Programu są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli Deklarację Przystąpienia do Programu Lojalnościowego „BusBonus” (stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz podpisali Umowę Programu Lojalnościowego „BusBonus”. 
 2. Partnerzy Programu weryfikują ważność Biletów Okresowych lub Lubelskiej Karty Miejskiej Użytkowników Programu poprzez dedykowaną aplikację. 
 3. Partnerzy zobowiązują się do informowania Organizatora o zmianie danych osobowych, zmianie lokalizacji prowadzenia działalności oraz zmianie adresu strony www w celu uaktualniania danych przez Organizatora na stronie internetowej www.busbonus.pl, www.lubika.lublin.eu, www.ztm.lublin.eu i mpk.lublin.pl. 
 4. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia Umowy  Programu Lojalnościowego „BusBonus” bez podania przyczyn. 
 5. Aktualny wykaz Partnerów znajduje się na stronie internetowej www.busbonus.pl, lubika.ztm.lublin.eu, www.ztm.lublin.eu i mpk.lublin.pl. 

IV. Zasady Programu 

 1. Program polega na udzielaniu przez Partnera Programu Użytkownikom Programu (posiadającym ważny Bilet Okresowy i/lub posiadającym ważną Lubelską Kartę Miejską – zgodnie z wyborem Partnera Programu dokonanym w złożonej Deklaracji Przystąpienia do Programu Lojalnościowego „BusBonus”) zniżek obejmujących całą ofertę Partnera Programu lub jej część i/lub organizowaniu dedykowanych promocji i/lub innych form upustów cenowych i/lub promocji produktowych. 
 2. Nabycie towarów lub usług ze zniżką oferowaną w ramach Programu może nastąpić jedynie po okazaniu ważnego Biletu Okresowego lub po okazaniu ważnej Lubelskiej Karty Miejskiej, przed zamknięciem transakcji. 
 3. Okazanie przez Użytkownika Programu Biletu Okresowego lub Lubelskiej Karty Miejskiej u Partnera jest równoznaczne z przystąpieniem do Programu. 
 4. Użytkownik Programu wyraża zgodę na sprawdzenie przez Partnera Programu ważności Biletu Okresowego lub Lubelskiej Karty Miejskiej, poprzez dedykowaną aplikację. 
 5. Dane dotyczące zakupionych Biletów Okresowych przekazywane są cyklicznie, tj. do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po zrealizowanej transakcji zakupu Biletów Okresowych, do zbioru zawartych transakcji zakupu biletów elektronicznych. Organizator zastrzega możliwość wystąpienia opóźnień transmisji powyższych danych do ww. zbioru, w którym potwierdzany jest na potrzeby Programu fakt istnienia Biletu Okresowego. Ewentualne opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od Organizatora, toteż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Użytkowników Programu wynikające z braku możliwości skorzystania z oferowanego upustu/zniżek. 
 6. Zniżki udzielane przez Partnera Programu nie łączą się z żadnymi innymi promocjami, a w przypadku, gdy Użytkownik Programu posiada oba uprawnienia, obowiązuje zasada udzielania wyższej zniżki. 
 7. Wszelkie reklamacje Użytkowników Programu zgłaszane będą pod adres: info@busbonus.pl, w zakresie odmowy udzielenia przysługującej zniżki przez Partnera Programu oraz pod adres: bok@ztm.lublin.eu, w zakresie problemów technicznych z biletem okresowym. Formularz Reklamacyjny Programu Lojalnościowego „BusBonus” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.    

      V. Postanowienia końcowe 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Partnerów w Programie Lojalnościowym „BusBonus” jest MPK Lublin. 
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w czasie jego obowiązywania. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora. 
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.busbonus.pl, lubika.ztm.lublin.eu, www.ztm.lublin.eu i mpk.lublin.pl. 
 4. Zmiana zapisów w Regulaminie nie skutkuje zmianą zapisów w Umowie. 
 5. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. 
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.