Loading...

Regulamin sklepu internetowego LUBIKA


§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy LUBIKA dostępny pod adresem internetowym – https://lubika.ztm.lublin.eu/eshop/Cart, prowadzony jest przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20 – 701 Lublin, NIP 946-257-58-11 REGON 060433560.
 2.  Regulamin sklepu internetowego LUBIKA, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego LUBIKA.

§ 2

Definicje

            Użyte w Regulaminie  określenia oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu LUBIKA, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Sprzedawca Gmina Lublin w imieniu której działa Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20 – 701 Lublin, NIP 946-257-58-11 REGON 060433560;
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu LUBIKA;
 4. Sklep LUBIKA – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: lubika.ztm.lublin.eu/eshop/Cart;
 5. zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą;
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie LUBIKA umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności;
 7. koszyk – element oprogramowania Sklepu LUBIKA, w którym widoczne są produkty wybrane przez Klienta do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 8. bilet – oferowany przez Sklep LUBIKA bilet komunikacji miejskiej w Lublinie w postaci elektronicznego zapisu na Karcie LUBIKA;
 9. Karta LUBIKA – zbliżeniowa karta w technologii MIFARE, będąca własnością Sprzedawcy bądź inna karta zaakceptowana przez Sprzedawcę wydawana przez odrębny podmiot, stanowiąca identyfikator użytkownika w systemie LUBIKA, za pośrednictwem której możliwy jest zakup i kontrola biletów okresowych;
 10. Aplikacja mobilna LUBIKA – aplikacja, będąca własnością ZTM, stanowiąca identyfikator użytkownika w systemie LUBIKA i umożliwiająca Użytkownikom m.in. nabywanie, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych czy tabletów), dedykowanych dla niej biletów zgodnie z obowiązującą taryfą (tj. biletów czasowych, okresowych i przystankowych check-in/out), a także doładowanie elektronicznej portmonetki (EP);
 11. Elektroniczna Portmonetka (EP) – elektroniczny ekwiwalent nośnika środków finansowych w postaci punktów (gdzie 1 punkt = 1 gr) w Aplikacji mobilnej LUBIKA, zasilana w formie przedpłaty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na zakup biletów czasowych i przystankowych check-in/out;
 12. produkt – oferowane w Sklepie LUBIKA bilety, doładowania Elektronicznej Portmonetki oraz inne usługi będące przedmiotem Umowy sprzedaży;
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu LUBIKA; .
 14. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy;
 15. PSB – prowadzony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie własny Punkt Sprzedaży Biletów oraz doładowań Elektronicznej Portmonetki (EP);
 16. Operator płatności –Organizacja uprawniona do procesowania płatności, w szczególności z wykorzystaniem elektronicznych kanałów zdalnych, na dzień wydania regulaminu jest to First Data Polska Spółka akcyjna, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.
 17. Użytkownik – osoba posiadająca nośnik w systemie LUBIKA i korzystająca z produktów oferowanych w Sklepie LUBIKA.
 18. Nośnik – Karta LUBIKA lub Aplikacja mobilna LUBIKA stanowiąca identyfikator w systemie LUBIKA
 19. Portal pasażera – ogólnodostępny serwis internetowy (lubika.ztm.lublin.eu) zawierający m.in. informacje, instrukcje i regulaminy dotyczące systemu LUBIKA oraz Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM), umożliwiający złożenie wniosku o wydanie nowej Karty LUBIKA, aktywację aplikacji mobilnej LUBIKA  lub aktywację dotychczasowej Karty KBE w systemie LUBIKA, planer podróży, Sklep LUBIKA, umożliwiający założenie konta użytkownika.
 20. LKM – elektroniczny identyfikator zapisany w ramach Systemu LUBIKA, potwierdzający prawo do korzystania ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach Programu ”Lubelska Karta Miejska”

§ 3

Kontakt ze Sklepem LUBIKA

 1. Adres Sprzedawcy: Gmina Lublin – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie,
  ul. Nałęczowska 14, 20 – 701 Lublin.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: ztm@ztm.lublin.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (81) 466 29 00.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 730 – 1630.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu LUBIKA, w tym przeglądania asortymentu Sklepu LUBIKA oraz składania zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu (Safari, Chrome, Microsoft Edge, Firefox);
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Klient za pośrednictwem Sklepu LUBIKA ma możliwość zakupu biletu, sprawdzenia historii zakupu biletów na Karcie LUBIKA lub Aplikacji mobilnej LUBIKA oraz doładowania Elektronicznej Portmonetki (EP).
 2. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania ze Sklepu LUBIKA.
 3. Klient korzysta ze Sklepu LUBIKA w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu LUBIKA spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu LUBIKA z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu LUBIKA oraz składanie zamówień nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu LUBIKA możliwe jest po podaniu numeru Karty LUBIKA bądź Aplikacji mobilnej LUBIKA Klienta.
 6. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w sklepie LUBIKA, dla Klientów posiadających konto w Portalu Pasażera.
 7. Ceny podane w Sklepie LUBIKA są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie LUBIKA można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:

1) podać numer Karty LUBIKA lub Aplikacji mobilnej LUBIKA użytkownika;

2) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia (w przypadku biletów należy w Formularzu zamówienia podać jego parametry tj. kategoria biletu, rodzaj ulgi, strefa, jedna linia/wszystkie linie, LKM oraz termin jego obowiązywania w tym wskazanie  z kalendarza daty rozpoczęcia/ zakończenia  jego ważności);

3) dodać produkt do koszyka;

4) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;

5) zaznaczyć wymagane pola, w tym w zakresie akceptacji Regulaminu;

6) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;

7) opłacić zamówienie.

 1. Klient, który będzie żądał wystawienia faktury VAT informuje o tym w trakcie składania zamówienia oraz podaje dane do wystawienia faktury.
 2. Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie złożenia zamówienia.
 3. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Sprzedającego potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za produkt. Zakup produktu zostaje w tym momencie sfinalizowany, co ma odzwierciedlenie na koncie użytkownika.

§ 7

Zasady płatności

 1. Płatności w za produkty zamówione w Sklepie LUBIKA realizowane są przez Operatora płatności, odpowiedzialnego za dostarczenie mechanizmów płatniczych, autoryzację płatności, potwierdzenie dokonania transakcji płatniczej oraz bezpieczeństwo transakcji.
 2. Klient przy każdej płatności wskazuje wybraną przez siebie metodę płatniczą, po czym postępuje zgodnie z wytycznymi Operatora płatności dla danej metody płatniczej. Warunkiem wykonania płatności za pośrednictwem Operatora płatności jest akceptacja udostępnionego przez niego regulaminu usługi.
 3. Zakup Produktów może być opłacony w formie bezgotówkowych płatności internetowych (przelewem bankowym, kartą płatniczą lub BLIK).
 4. Zasilenie Elektronicznej Portmonetki (EP) możliwe jest dowolną kwotą z przedziału 5,00 do 200,00 zł do osiągnięcia maksymalnego stanu konta Elektronicznej Portmonetki (EP) w wysokości 200,00 zł. 
 5. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu LUBIKA.

§ 8

Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie LUBIKA zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany (w trakcie złożenia zamówienia) adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej zaksięgowanie wpłaty za produkt zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 4. W przypadku jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 15 minut od momentu jego złożenia zostanie ono anulowane.

§ 9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie transakcji realizowanych przez niego za pośrednictwem Sklepu LUBIKA, w tym w szczególności niewłaściwego przebiegu transakcji.
 2. Reklamacje można składać drogą mailową na adres: bok@ztm.lublin.eu.
 3. Reklamacje dotyczące niewłaściwego przebiegu transakcji zakupu biletu Sprzedawca rozpatrzy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia  przyjęcia reklamacji. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem a danych osobowych Klienta jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (dalej: „ZTM w Lublinie”) ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, tel. 81 466-29-00, e-mail: ztm@ztm.lublin.eu
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane klienta będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur oraz archiwizacji na potrzeby ewentualnej ochrony roszczeń ZTM i Klienta wynikających z umowy przewozu). Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przepisy ustaw: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W przypadku danych, które nie są nam niezbędne do wykonania powyższych celów podstawą prawną ich przetwarzania jest  zgoda Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane Klienta mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto dane Klienta mogą zostać ujawnione (na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych) podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj. usług informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych – Mera Systemy sp. z o.o. ul. Langiewicza 16,05-825 Grodzisk Mazowiecki Partner Konsorcjum: R&G Plus sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec.
 6. Dane Klienta zawarte na wystawionych fakturach VAT będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu rozpatrywania złożonej reklamacji, skargi lub wniosku określony jest w jednolitym rzeczowym wykazie akt ZTM  ustalonym przez Archiwum Państwowe w Lublinie, który dostępny jest do wglądu w siedzibie ZTM  . W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Klienta  zgody  będziemy przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia przez Klienta zgody. 
 7. Dane Klienta nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, UK i Islandię).
 8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się zasadne. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta przysługuje Klientowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości ze swojego konta pasażera lub pocztą elektroniczną na adres ztm@ztm.lublin.eu.
 10. Klientowi przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Klienta, przetwarzanie  danych osobowych Klienta – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy sprzedaży.
 12. Informacje dotyczące przetwarzania danych zbieranych za pomocą  plików cookie znajdują się w Polityce Prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej Sklepu LUBIKA. 

§ 11

Zmiany Regulaminu

            Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie Sklepu LUBIKA. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach realizacji zamówień przewidzianych w Regulaminie.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały   odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 2. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Klientem i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.