Loading...

Обробка персональних даних


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (dalej: „ZTM w Lublinie”) ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, tel. 81 466-29-00, e-mail: ztm@ztm.lublin.eu
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
CELE PRZETWARZANIA
 I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu użyczenia imiennej Karty LUBIKA/aplikacji mobilnej LUBIKA, w celu zawarcia i wykonania umowy przewozu tj. (wydania/udostępnienia imiennej (spersonalizowanej) Karty LUBIKA/aplikacji mobilnej LUBIKA, umożliwienia identyfikacji jej właściciela, zakupu biletów w formie elektronicznego zapisu w systemie LUBIKA i prowadzenia ich ewidencji, rozpatrywania reklamacji, kontroli posiadania odpowiedniego dokumentu przewozu oraz archiwizacji na potrzeby ewentualnej ochrony Pani/Pana i naszych roszczeń wynikających z umowy przewozu), a także – jeżeli wyrazi Pani/Pan taką wolę – w celu założenia konta pasażera na Portalu LUBIKA, związanego z korzystaniem z systemu LUBIKA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przepisy ustaw: z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku danych, które nie są nam niezbędne do wykonania powyższych celów podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione (na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych) podmiotom,
z którymi Administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych tj. usług informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych – Mera  Systemy sp. z o.o. ul. Langiewicza 16,05-825 Grodzisk Mazowiecki Partner Konsorcjum: R&G Plus sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec.
OKRES PRZECHOWANIA DANYCH Pani/Pana dane wynikające z użyczenia Karty LUBIKA /aplikacji mobilnej LUBIKA, zawarcia umowy przewozu będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym wygasł ostatni bilet zakupiony w formie elektronicznej dla  imiennej  Karty LUBLIKA/w aplikacji mobilnej LUBLIKA. Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu rozpatrywania złożonej reklamacji, skargi lub wniosku określony jest w jednolitym rzeczowym wykazie akt ZTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Państwowe w Lublinie, który dostępny jest do wglądu w siedzibie ZTM  w Lublinie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody będziemy przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, UK i Islandię).
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się zasadne. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości ze swojego konta pasażera lub pocztą elektroniczną na adres ztm@ztm.lublin.eu.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy użyczenia imiennej Karty LUBIKA/aplikacji mobilnej LUBIKA i umowy przewozu.