Loading...

Contact us


Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

www: https://ztm.lublin.eu

Office:
tel. (81) 466 29 00, (81) 466 96 60
fax. (81) 466 29 01
email: ztm@ztm.lublin.eu

Customer Service Office:
tel. (81) 466 96 64
email: bok@ztm.lublin.eu

ZTM Lublin

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 z projektu “Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”

Informacje o projekcie:

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 
Całkowita wartość projektu: 193 055 401,68 PLN
Wartość dofinansowania: 137 990 088,73 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa: 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie: 2.1 Zrównoważony transport miejski
Termin realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.09.2023

Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu dostosowanie systemu publicznych połączeń transportowych do rosnącego zapotrzebowania oraz integrację transportu publicznego między Lublinem a Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym (w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzi 16 gmin: Miasto Lublin, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Miasto Lubartów oraz Gminy: Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka).

Cele projektu
Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie gmin ościennych. Połączenie różnych form transportu, w tym publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową) przyczyni się do zwiększenia mobilności użytkowników. Ponadto stworzony  w ramach projektu system biletu elektronicznego pozwoli na wygodne korzystanie z transportu miejskiego.

Zakres projektu
Zakres inwestycji obejmuje:
1. Rozbudowę systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych Projektem;
2. Budowę systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z montażem stacjonarnych biletomatów na terenie całego miasta, zakupem biletomatów mobilnych oraz sortera monet;
3. Zakup taboru: trolejbusów, autobusów spalinowych i elektrycznych oraz autobusu zasilanego wodorem wraz z instalacją do tankowania;
4. Przebudowę i rozbudowę ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań, w tym:

  •  budowę trakcji trolejbusowej w ciągu ulic: Chodźki, Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny do granic miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą, 
  •  dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: przebudowa skrzyżowań ul.: Smorawińskiego-Chodźki oraz ul. Szeligowskiego-Czapskiego,
  • przebudowę i rozbudowę ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, np.: chodnikami, ścieżkami rowerowymi,
  • budowę drogi dojazdowej do pętli oraz pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;

5. Przebudowę skrzyżowania ul. Elsnera-Kompozytorów Polskich z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej;

6. Zakup i instalację w pojazdach komunikacji miejskiej systemów do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, w tym SARS-COV-2 (do 262 pojazdów);

7. Zakup pojazdów technicznych do obsługi infrastruktury systemu biletu elektronicznego (2 szt.).

Zakupione w ramach projektu autobusy i trolejbusy zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez między innymi: niską podłogę na całej długości pojazdu, wyposażenie w tzw. „przyklęk”, przyciski oznaczone dodatkowo w alfabecie Braille’a, informację głosową, wyświetlacze informacji pasażerskiej o wysokim kontraście.

Efekty realizacji projektu
Dzięki realizacji projektu znacznemu skróceniu ulegnie czas podróży, powodując tym samym szybkie i sprawne połączenie dzielnic Lublina oraz sąsiadujących gmin ościennych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum miasta. Lepsza organizacja transportu i zakup ekologicznego taboru spowodują zwiększenie stopnia integracji komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta. Wybudowana na granicy Lublina z Gminą Niemce pętla przesiadkowa wraz z parkingiem (Bike&Ride, Park&Ride) umożliwi płynną zmianę środka transportu indywidualnego (rower, samochód) na transport publiczny. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby osób korzystających z transportu publicznego oraz lepszej integracji transportu, zwiększając tym samym mobilność mieszkańców. Bardziej wydajna struktura transportu w dużej mierze przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenia poziomu hałasu oraz zmniejszenia zatorów komunikacyjnych i upłynnienia ruchu w mieście. Nowe obszary miasta zostaną objęte komunikacją trolejbusową, co umożliwi przejęcie części pasażerów dotąd korzystających z autobusów. Ponadto budowa trakcji trolejbusowej i zakup ekologicznego taboru przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej transportu miejskiego.